دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1381

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1381 شیمی کاربردی کارشناسی رسولی نژاد مرجان 8104953
1381 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد زبیری دیرستانی اسحاق 8107934
1381 شیمی کاربردی کارشناسی ساعدی کرمانی فاطمه 8109113
1381 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد سالمی سیسی سعیده 8107944
1381 شیمی کاربردی کارشناسی سعادت فومنی مهدیه 8104983
1381 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد سلیمان بیگی محمد 8107604
1381 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد شمسی پور مژگان 8107624
1381 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد شهابی پور سارا 8107674
1381 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد شکری سلمان 8107614
1381 شیمی کاربردی کارشناسی ضیایی تبار مریم 8104973

قبلی 1 2 3 4 ... 6 بعدی