دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1381

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1381 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد جاماسبی الهه سادات 8107924
1381 شیمی کاربردی کارشناسی جلاییان مهری متینه 8104893
1381 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد جلیلی باله لیلی 8109124
1381 شیمی کاربردی کارشناسی حسین نژاد مژگان 8104903
1381 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد حمزه دولابی سعیده 8109134
1381 شیمی کاربردی کارشناسی خواجوندسریری اصغر 8104913
1381 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد دانایی ایمان 8107664
1381 شیمی کاربردی کارشناسی دلاوری مریم 8104923
1381 شیمی کاربردی کارشناسی دیانتی وحید 8104933
1381 شیمی کاربردی کارشناسی رحمانی آزاده 8104943

قبلی 1 2 3 ... 6 بعدی