دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1381

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1381 شیمی کاربردی کارشناسی اختری بهنام 8104793
1381 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد اخوان مژده 8107654
1381 شیمی کاربردی کارشناسی امیری خواه مریم 8104813
1381 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد برارجانیان بهنمیری مرتضی 8107594
1381 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد بشارتی سیدانی عباس 8107914
1381 شیمی کاربردی کارشناسی بصیری صدیقه 8104823
1381 شیمی کاربردی کارشناسی بنی هاشمی حمیدرضا 8104843
1381 شیمی کاربردی کارشناسی پرتوی عمارلویی کاوه 8104853
1381 شیمی کاربردی کارشناسی پورقلی ناهید 8104873
1381 شیمی کاربردی کارشناسی ثابت قدم بهنوش 8104883

1 2 3 ... 6 بعدی