دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1380

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1380 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد آذرحزین ابراهیم 8008074
1380 شیمی کاربردی کارشناسی اسحاقی نجف آبادی رسول 8004843
1380 شیمی کاربردی کارشناسی اسمعیلی امیر 8009953
1380 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد اصغری دوتپه سفلی غلامرضا 8008014
1380 شیمی کاربردی کارشناسی اعلایی امیرهمایون 8004853
1380 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد بابایی توسه چالکی محمد رضا 8008314
1380 شیمی کاربردی کارشناسی باستان فر سعیده 8004863
1380 شیمی کاربردی کارشناسی باقری نویر سمانه 8004873
1380 شیمی کاربردی کارشناسی بدر خانی پریسا 8004883
1380 شیمی کاربردی کارشناسی بشیری محمد 8004903

1 2 3 ... 7 بعدی