دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1379

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1379 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد اترک کبرا 7908874
1379 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد احسانی علی 7908924
1379 شیمی کاربردی کارشناسی احمدی مریم 7905193
1379 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد اسماعیل دخت فندوز ایوب 7908934
1379 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد برومند دیزجی علی 7908884
1379 شیمی کاربردی کارشناسی پورعبدی لادن 7905213
1379 شیمی کاربردی کارشناسی جدی مریم 7905223
1379 شیمی کاربردی کارشناسی جعفر زاده ساناز 7905233
1379 شیمی کاربردی کارشناسی جوادی نسرین 7905243
1379 شیمی کاربردی کارشناسی چیذری مهدیه 7905253

1 2 3 ... 5 بعدی