دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1378

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1378 شیمی کاربردی کارشناسی آسترکی فهیمه 7805513
1378 شیمی کاربردی کارشناسی احمدی رزگار 7805493
1378 شیمی محض کارشناسی ارشد احمدی فقیه محمدامین 7809054
1378 شیمی کاربردی کارشناسی ارسنجانی لیلا 7805503
1378 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد اسدی تازه کند ناصر 7809044
1378 شیمی کاربردی کارشناسی اقدس طینت هستی 7805533
1378 شیمی کاربردی کارشناسی امجدی گلپایگانی غلامحسین 7800583
1378 شیمی کاربردی کارشناسی اوسطی سمیرا 7805543
1378 شیمی کاربردی کارشناسی باروتی اردستانی ساناز 7805553
1378 شیمی کاربردی کارشناسی بهمنی فاطمه 7805563

1 2 3 ... 5 بعدی