دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1376

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1376 شیمی کاربردی کارشناسی پیریایی مرضیه 7605413
1376 شیمی کاربردی کارشناسی تراب بیگی مرضیه 7605423
1376 شیمی کاربردی کارشناسی جعفری اوجقاز ازاده 7605433
1376 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد چادله حمید 7607744
1376 شیمی کاربردی کارشناسی خلیلی ملیحه 7605443
1376 شیمی کاربردی کارشناسی داغستانی ازاده 7605453
1376 شیمی کاربردی کارشناسی داودزاده زهرا 7605463
1376 شیمی کاربردی کارشناسی زالی زاده مغانلو فرهاد 7605483
1376 شیمی کاربردی کارشناسی زاهدی مصطفی 7605493
1376 شیمی کاربردی کارشناسی زبرجدی فریده 7605503

1 2 3 بعدی