دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1374

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1374 شیمی کاربردی کارشناسی اسدالهی لکویری حسن 7403513
1374 شیمی کاربردی کارشناسی امینی نادر 7405703
1374 شیمی کاربردی کارشناسی حاجی عبدالحمید فرشاد 7403533
1374 شیمی کاربردی کارشناسی خاتمی غلامرضا 7403543
1374 شیمی کاربردی کارشناسی خضری بهروز 7403553
1374 شیمی کاربردی کارشناسی رحیمی فرزانه 7403563
1374 شیمی کاربردی کارشناسی رحیمی نژاد ندا 7403573
1374 شیمی کاربردی کارشناسی رضایی موفق محمد 7403583
1374 شیمی کاربردی کارشناسی زرگر افسانه 7403593
1374 شیمی کاربردی کارشناسی سرابی علی 7403603

1 2 3 ... 4 بعدی