دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1373

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1373 شیمی کاربردی کارشناسی ابراهیمی داود 7303503
1373 شیمی کاربردی کارشناسی اسلامی محمدرضا 7303513
1373 شیمی کاربردی کارشناسی اکبری نیک لاله 7303523
1373 شیمی کاربردی کارشناسی پاک زاد پانته ا 7303533
1373 شیمی کاربردی کارشناسی پورصابری طاهره 7303543
1373 شیمی کاربردی کارشناسی پورعبدالهی فتیدهی حسن 7303553
1373 شیمی کاربردی کارشناسی تقی خاکی غلامرضا 7303563
1373 شیمی کاربردی کارشناسی حساب گرمنفرد مریم السادات 7303573
1373 شیمی کاربردی کارشناسی خانی زهره 7303583
1373 شیمی کاربردی کارشناسی داودزاده غلامی مهناز 7303603

1 2 3 بعدی