دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1372

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1372 شیمی کاربردی کارشناسی اخباری مریم 7203213
1372 شیمی کاربردی کارشناسی استوار حمید 7203223
1372 شیمی کاربردی کارشناسی امینی عبدالحمید 7203243
1372 شیمی کاربردی کارشناسی اکبرنژادکاوگانی افسانه 7203233
1372 شیمی کاربردی کارشناسی بهبهانی نیا لیدا 7203253
1372 شیمی کاربردی کارشناسی جعفریان اکرم 7203263
1372 شیمی کاربردی کارشناسی جوادی سیدمحسن 7203273
1372 شیمی کاربردی کارشناسی دارابی مهین 7203293
1372 شیمی کاربردی کارشناسی دارابی مهردخت 7203283
1372 شیمی کاربردی کارشناسی زمانی عموقین بهزاد 7203313

1 2 3 بعدی