دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1371

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1371 شیمی کاربردی کارشناسی اریافرد علیرضا 7102323
1371 شیمی کاربردی کارشناسی ازادمهر امیررضا 7102333
1371 شیمی کاربردی کارشناسی اسدی علی 7102343
1371 شیمی کاربردی کارشناسی اسدی بیدمشکی فریبا 7102353
1371 شیمی کاربردی کارشناسی افراسیابی ناوان زهرا 7102363
1371 شیمی کاربردی کارشناسی اقامیزاجعفر حسین 7102373
1371 شیمی کاربردی کارشناسی اقتصادی سیدفرخ 7102383
1371 شیمی کاربردی کارشناسی امامی بستان اباد جعفر 7102393
1371 شیمی کاربردی کارشناسی بابازادگان زهرا 7102403
1371 شیمی کاربردی کارشناسی برزه کاردهاقانی طیبه 7102413

1 2 3 بعدی