دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1370

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1370 شیمی کاربردی کارشناسی ناجی بدیع 7003873
1370 شیمی کاربردی کارشناسی نبی الهی عباس 7003883
1370 شیمی کاربردی کارشناسی نوروزی اصغر 7003903
1370 شیمی کاربردی کارشناسی هوشیاری عباس 7003913
1370 شیمی کاربردی کارشناسی کریمیان کاظم 7003783
1370 شیمی کاربردی کارشناسی یعقوبی زاده فرد کلثوم 7003923

قبلی 1 ... 2 3 4