دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1370

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1370 شیمی کاربردی کارشناسی علی نژاد مسلم 7003753
1370 شیمی کاربردی کارشناسی غلامی کبری 7003763
1370 شیمی کاربردی کارشناسی فخرالدینی فرناز 7003773
1370 شیمی کاربردی کارشناسی محالی کیارش 7003803
1370 شیمی کاربردی کارشناسی محرابی محمد 7003813
1370 شیمی کاربردی کارشناسی محمداسماعیل ارش 7003823
1370 شیمی کاربردی کارشناسی مشایخی راد فرشید 7003833
1370 شیمی کاربردی کارشناسی مشتاق علیشاهی فرشته 7003843
1370 شیمی کاربردی کارشناسی مهرگانی ندا 7003853
1370 شیمی کاربردی کارشناسی میرحسینی کنارسری فریبا 7003863

قبلی 1 2 3 4 بعدی