دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1370

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1370 شیمی کاربردی کارشناسی زندعیسی خانی رامین 7003623
1370 شیمی کاربردی کارشناسی ساعدی مهناز 7003633
1370 شیمی کاربردی کارشناسی سعیدی الاله 7003643
1370 شیمی کاربردی کارشناسی شتاب بوشهری سیدفرید 7003663
1370 شیمی کاربردی کارشناسی شفیقی موسی 7003673
1370 شیمی کاربردی کارشناسی شهرک ندیمی معصومه 7003683
1370 شیمی کاربردی کارشناسی صادق الوعد هما 7003703
1370 شیمی کاربردی کارشناسی صادق پور اکرم 7003713
1370 شیمی کاربردی کارشناسی صفی زاده فریبا 7003733
1370 شیمی کاربردی کارشناسی عزیزی پور حمید 7003743

قبلی 1 2 3 4 بعدی