دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1370

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1370 شیمی کاربردی کارشناسی اسماعیل خانی جلال 7003533
1370 شیمی کاربردی کارشناسی اسکندری فر سیاوش 7003523
1370 شیمی کاربردی کارشناسی اقایی محسن 7003543
1370 شیمی کاربردی کارشناسی چهره عالم هادی 7003553
1370 شیمی کاربردی کارشناسی دادور الهام 7003563
1370 شیمی کاربردی کارشناسی دارابی مهری 7003573
1370 شیمی کاربردی کارشناسی دریابر افسانه 7003583
1370 شیمی کاربردی کارشناسی رباط جزی سیدمرتضی 7003593
1370 شیمی کاربردی کارشناسی رضایی مهتاب 7003603
1370 شیمی کاربردی کارشناسی زارگری محمدحسن 7003613

1 2 3 ... 4 بعدی