دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1369

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1369 شیمی کاربردی کارشناسی احسانی محمد 6906073
1369 شیمی کاربردی کارشناسی احسانی پور ماندانا 6906083
1369 شیمی کاربردی کارشناسی احمدی خانقشلاقی ناصر 6905683
1369 شیمی کاربردی کارشناسی اسایی اردکانی امیتیس 6905693
1369 شیمی کاربردی کارشناسی اقایی محسن 6905703
1369 شیمی کاربردی کارشناسی امامی پریسا 6905733
1369 شیمی کاربردی کارشناسی امین زاده شهاب 6906353
1369 شیمی کاربردی کارشناسی امینی ذبیح اله 6905743
1369 شیمی کاربردی کارشناسی اکبری سامانی رضا 6905723
1369 شیمی کاربردی کارشناسی ایلیافر نرگس 6905753

1 2 3 ... 6 بعدی