دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1368

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1368 شیمی کاربردی کارشناسی اسکندری مهرداد 6804763
1368 شیمی کاربردی کارشناسی بدرخانی ناصر 6804773
1368 شیمی کاربردی کارشناسی بیرک ابادی داوود 6805123
1368 شیمی کاربردی کارشناسی پارسی روزبه 6804793
1368 شیمی کاربردی کارشناسی ثابت حاجیونی محمد 6800253
1368 شیمی کاربردی کارشناسی حافظی نسب محمد 6804803
1368 شیمی کاربردی کارشناسی دال مینوفر بابک 6804823
1368 شیمی کاربردی کارشناسی ذوالفقارلوکوهی فریدون 6804833
1368 شیمی کاربردی کارشناسی رجایی محبوبه 6804843
1368 شیمی کاربردی کارشناسی رجبی مریم 6804853

1 2 3 بعدی