دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1367

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1367 شیمی کاربردی کارشناسی ابراهیمی بهنام 6705603
1367 شیمی کاربردی کارشناسی احمدی سرتختی سعید 6705613
1367 شیمی کاربردی کارشناسی اصفهانی مراغه فرزاد 6705633
1367 شیمی کاربردی کارشناسی اصفهانیان همایون 6705623
1367 شیمی کاربردی کارشناسی اقایی ولوکلایی احمد 6705653
1367 شیمی کاربردی کارشناسی براتی ده کهنه شاپور 6205273
1367 شیمی کاربردی کارشناسی بوستانی مهدی 6700303
1367 شیمی کاربردی کارشناسی جمالیان شهناز 6705673
1367 شیمی کاربردی کارشناسی حاجی احمدهاشمی کوشا 6705683
1367 شیمی کاربردی کارشناسی حسینی معصوم السادات 6705693

1 2 3 ... 5 بعدی