دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1366

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1366 شیمی کاربردی کارشناسی آقاگلیان جمیله 6607343
1366 شیمی کاربردی کارشناسی ابراهیم زاده هایده 6606613
1366 شیمی کاربردی کارشناسی ابراهیمی منوچهر 6606603
1366 شیمی کاربردی کارشناسی احمدی نژاد فاطمه 6606623
1366 شیمی کاربردی کارشناسی بالونی حسن 6606633
1366 شیمی کاربردی کارشناسی بهمن پور مصطفی 6606653
1366 شیمی کاربردی کارشناسی تقی خانی پریوش 6606673
1366 شیمی کاربردی کارشناسی حسینی علی 6606703
1366 شیمی کاربردی کارشناسی حفیظی علی 6606713
1366 شیمی کاربردی کارشناسی خانی مهدی 6606723

1 2 3 ... 4 بعدی