دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1365

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1365 شیمی کاربردی کارشناسی برجعلی مصطفی 6508353