دانش آموختگان دانشکده فیزیک ورودی سال 1393

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1393 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد اسدی حامد 9301964
1393 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد اکبریان زیبا 9302324
1393 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد باستانفر امیرمهدی 9302624
1393 فیزیک گرایش هسته ای کاربردی کارشناسی ارشد برومند زهرا 9302854
1393 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد بهروز امیرحسین 9303094
1393 فیزیک گرایش هسته ای کاربردی کارشناسی ارشد ترابی مینا 9323934
1393 فیزیک کارشناسی ارشد جعفری زاده علیرضا 9303784
1393 فیزیک گرایش هسته ای نظری کارشناسی ارشد چشمی سیدامین 9304054
1393 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد خسروی زاده زینب 9304864
1393 فیزیک گرایش هسته ای کاربردی کارشناسی ارشد درویش متولی هادی 9305194

1 2 3 بعدی