دانش آموختگان دانشکده فیزیک ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 فیزیک کارشناسی آقامحمدی بناب یگانه 9212713
1392 فیزیک گرایش هسته ای کاربردی کارشناسی ارشد آهن احسان 9200824
1392 فیزیک کارشناسی احدی فاطمه 9212333
1392 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد احمدی شاهراجی صابر 9200094
1392 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد بابام خانی ممقانی مهسا 9219314
1392 فیزیک گرایش هسته ای کاربردی کارشناسی ارشد براتیان شکوفه 9201054
1392 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد پاکباز رویا 9201294
1392 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد پیش دار آذر 9201434
1392 فیزیک کارشناسی تاج آبادی زهرا 9213523
1392 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد ترک فر مازیار 9201504

1 2 3 ... 4 بعدی