دانش آموختگان دانشکده فیزیک ورودی سال 1390

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1390 فیزیک کارشناسی هنرمندباقری یاسمن 9016333
1390 فیزیک کارشناسی وصال میترا 9016213
1390 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد ونائی حدیث 9009394
1390 فیزیک کارشناسی کارگرشریف اباد نفیسه 9014763
1390 فیزیک کارشناسی کیوان محمدامین 9015063

قبلی 1 ... 4 5 6