دانش آموختگان دانشکده فیزیک ورودی سال 1390

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1390 فیزیک کارشناسی راوند زهرا 9012513
1390 فیزیک کارشناسی رحیم زاده میلاد 9012643
1390 فیزیک کارشناسی رضائی زهرا 9012723
1390 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد ره نورد فاطمه 9004324
1390 فیزیک کارشناسی ریحانی هاجر 9012903
1390 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد سالاریه سمانه 9023194
1390 فیزیک کارشناسی سهراب پور حسن 9013273
1390 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد شرف الدینی الهام 9004854
1390 فیزیک کارشناسی شرفی الناز 9013463
1390 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد شعبانی مرضیه 9004904

قبلی 1 2 3 4 ... 6 بعدی