دانش آموختگان دانشکده فیزیک ورودی سال 1390

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1390 فیزیک گرایش هسته ای کاربردی کارشناسی ارشد بهزادمقدم بهناز 9001604
1390 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد توکلی مصطفی 9002204
1390 فیزیک کارشناسی جوادنیا محمد 9010633
1390 فیزیک کارشناسی حسینی حسین 9011883
1390 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد خروتی وحیده 9022964
1390 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد خزائی ملیحه 9003224
1390 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد خواجه میری زهرا 9003344
1390 فیزیک گرایش هسته ای کاربردی کارشناسی ارشد ذوالفقاری مونا 9003704
1390 فیزیک کارشناسی راوند زهرا 9012513
1390 فیزیک کارشناسی رحیم زاده میلاد 9012643

قبلی 1 2 3 ... 6 بعدی