دانش آموختگان دانشکده فیزیک ورودی سال 1390

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1390 فیزیک کارشناسی احمدی بفروئی مریم 9010333
1390 فیزیک کارشناسی احمدی فر پیمان 9010353
1390 فیزیک گرایش هسته ای کاربردی کارشناسی ارشد احمدی گنجه زهرا 9000324
1390 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد ارکان نیا محمدحسن 9000424
1390 فیزیک گرایش حالت جامد دکتری تخصیصی اسدی سمیه 9023626
1390 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد الفت مصطفی 9000844
1390 فیزیک کارشناسی امامی نیگجه منیره 9010783
1390 فیزیک کارشناسی برهیخته زهرا 9011123
1390 فیزیک کارشناسی بلوچ زاده مائده 9011153
1390 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد بنی اسدی بیدشکی امیر 9001534

1 2 3 ... 6 بعدی