دانش آموختگان دانشکده فیزیک ورودی سال 1389

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1389 فیزیک کارشناسی احمدی نژاد ریحانه 8917803
1389 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد اسدپور محمد 8905824
1389 فیزیک کارشناسی اسفندیاری چمری هما 8907683
1389 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد اشتری فارغ روح انگیز 8905474
1389 فیزیک کارشناسی ایازی حسین 8907973
1389 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد بازوند عبدالقادر 8905794
1389 فیزیک کارشناسی باقری فرناز 8908063
1389 فیزیک کارشناسی باقری طادی فرزام 8908083
1389 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد بهمنی محمد 8907074
1389 فیزیک گرایش هسته ای کاربردی کارشناسی ارشد پور یاوی مهدی 8905954

1 2 3 ... 7 بعدی