دانش آموختگان دانشکده فیزیک ورودی سال 1388

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1388 فیزیک کارشناسی آجورلو الهام 8810963
1388 فیزیک کارشناسی اشرفی سعید 8811213
1388 فیزیک کارشناسی اصفهانی بلندبالایی نسترن 8811463
1388 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد امامی آل آقا ثمین 8803984
1388 فیزیک کارشناسی امراللهی فاطمه 8811963
1388 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد اکبراشرفی فاطمه 8804144
1388 فیزیک کارشناسی بابام خانی ممقانی مهسا 8811803
1388 فیزیک کارشناسی بهجتی سعید 8812853
1388 فیزیک کارشناسی بهرامی اصل بنفشه 8811663
1388 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد پیری علی 8803424

1 2 3 ... 5 بعدی