دانش آموختگان دانشکده فیزیک ورودی سال 1386

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1386 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد ابراهیمی نژاد ژاله 8602794
1386 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد اتابکی زهره 8602834
1386 فیزیک کارشناسی احراری سحر 8609383
1386 فیزیک کارشناسی احمدی خو نیوشا 8609453
1386 فیزیک کارشناسی ارکان نیا محمدحسن 8609483
1386 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد اسپهبدی محمدحسن 8603494
1386 فیزیک گرایش هسته ای کاربردی کارشناسی ارشد اسدی سمیه 8603674
1386 فیزیک کارشناسی اسدی پگاه 8608123
1386 فیزیک کارشناسی اکبرشیرازیان سهیل 8607743
1386 فیزیک کارشناسی تاجمیرریاحی حسین 8609013

1 2 3 ... 6 بعدی