دانش آموختگان دانشکده فیزیک ورودی سال 1385

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1385 فیزیک کارشناسی اختیاری نیکو 8506513
1385 فیزیک گرایش هسته ای کاربردی کارشناسی ارشد اصل زعیم علیرضا 8500384
1385 فیزیک گرایش هسته ای کاربردی کارشناسی ارشد افسری سمیرا 8500434
1385 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد باقری دیزآبادی علی 8511954
1385 فیزیک کارشناسی باقری نسب مرضیه 8506943
1385 فیزیک کارشناسی بطحایی مریم 8507043
1385 فیزیک کارشناسی پارسا مرضیه 8507153
1385 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد تاج ابادی فرشته 8501204
1385 فیزیک کارشناسی جهانشاه راد زهراسادات 8507583
1385 فیزیک کارشناسی حسینی سمانه سادات 8507833

1 2 3 ... 6 بعدی