دانش آموختگان دانشکده فیزیک ورودی سال 1384

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1384 فیزیک کارشناسی ابراهیمی مرمتی حنیفه 8406153
1384 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد احمدی شیده 8403774
1384 فیزیک کارشناسی اخشیک محمد 8406233
1384 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد اصطعلامی جواد 8404094
1384 فیزیک کارشناسی افخم مرضیه 8406473
1384 فیزیک کارشناسی اقامحمدی مهدیه 8406513
1384 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد اکبرزاده گاوگانی داوود 8400274
1384 فیزیک گرایش هسته ای کاربردی کارشناسی ارشد اکبریان شورکائی حسین 8402434
1384 فیزیک کارشناسی ایجی محمد 8406713
1384 فیزیک کارشناسی بلیاد مژگان 8406893

1 2 3 ... 5 بعدی