دانش آموختگان دانشکده فیزیک ورودی سال 1383

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1383 فیزیک گرایش هسته ای کاربردی کارشناسی ارشد آقاشاهی اردستانی علی 8307394
1383 فیزیک گرایش هسته ای کاربردی کارشناسی ارشد ابراهیمی حسن 8307424
1383 فیزیک کارشناسی اسمعیلی شادی سادات 8303453
1383 فیزیک کارشناسی بهلولی داریان سعید 8303463
1383 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد تاریوردی زاده رضا 8307364
1383 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد جاویدان صمد 8307324
1383 فیزیک کارشناسی جباری حمیده 8303473
1383 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد جباری مورویی زهرا 8309704
1383 فیزیک کارشناسی جزاوندی قمصری شیما 8303483
1383 فیزیک کارشناسی جوانبخت فاطمه 8303493

1 2 3 ... 4 بعدی