دانش آموختگان دانشکده فیزیک ورودی سال 1382

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1382 فیزیک کارشناسی ارجمند گرگان جواد 8205723
1382 فیزیک کارشناسی اله بخشی میثم 8205743
1382 فیزیک کارشناسی الیاسی فاطمه 8205753
1382 فیزیک کارشناسی اهل حق لیلا السادات 8205773
1382 فیزیک کارشناسی باسره کیوان 8205783
1382 فیزیک کارشناسی بانک مریم 8205793
1382 فیزیک کارشناسی پورمحمدی مینا 8205803
1382 فیزیک کارشناسی پورمهدی مجتبی 8205813
1382 فیزیک کارشناسی تعالی کمیل 8206153
1382 فیزیک کارشناسی توحیدی سیسی زهرا 8205823

1 2 3 ... 5 بعدی