دانش آموختگان دانشکده فیزیک ورودی سال 1381

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1381 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد آزادی سام 8107754
1381 فیزیک کارشناسی افضلی راضیه 8105153
1381 فیزیک گرایش هسته ای گداخت کارشناسی ارشد اکبرحاجی نظر صمد 8107884
1381 فیزیک کارشناسی ایران نژاد یلدا 8105163
1381 فیزیک گرایش هسته ای گداخت کارشناسی ارشد برادران مینا 8107894
1381 فیزیک کارشناسی برهمت سمیرا 8105173
1381 فیزیک کارشناسی جدی طهرانی علیرضا 8105193
1381 فیزیک کارشناسی جعفری محمدجواد 8105203
1381 فیزیک کارشناسی جهاندوست عاطفه 8105493
1381 فیزیک کارشناسی حاجی پور قمی حانیه 8105213

1 2 3 ... 5 بعدی