دانش آموختگان دانشکده فیزیک ورودی سال 1379

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1379 فیزیک کارشناسی آذین فر سینا 7905573
1379 فیزیک کارشناسی آشوری وحید 7905583
1379 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد آقاعلی گل داود 7908994
1379 فیزیک کارشناسی ابراهیم زاده پرنیان 7905563
1379 فیزیک گرایش هسته ای گداخت کارشناسی ارشد احمدی مهرداد 7909164
1379 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد ارغوانی نیا برهان 7908984
1379 فیزیک کارشناسی اصل زعیم علیرضا 7905593
1379 فیزیک گرایش هسته ای کاربردی کارشناسی ارشد افشار سودابه 7909074
1379 فیزیک کارشناسی امامی قمی حمیدرضا 7905603
1379 فیزیک گرایش هسته ای گداخت کارشناسی ارشد امیری دوماری هوشنگ 7909174

1 2 3 ... 8 بعدی