دانش آموختگان دانشکده فیزیک ورودی سال 1375

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1375 فیزیک کارشناسی برجسته زبان مهناز 7504213
1375 فیزیک کارشناسی بهتاج لجبینی محمد 7504223
1375 فیزیک کارشناسی پهلوان دوست مشکانی فرشاد 7504243
1375 فیزیک کارشناسی پورکاظمی محمدی سیده حمیده 7504233
1375 فیزیک کارشناسی چوپانی فاطمه 7504253
1375 فیزیک کارشناسی حاجیلوخواجه غیاثی ناهید 7504263
1375 فیزیک کارشناسی حافظی اشکان 7504273
1375 فیزیک کارشناسی حبیبیان امیرمسعود 7504283
1375 فیزیک کارشناسی حسینی بتول 7504293
1375 فیزیک کارشناسی دیانتی ارش 7504303

1 2 3 بعدی