دانش آموختگان دانشکده فیزیک ورودی سال 1374

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1374 فیزیک کارشناسی اسلامی مژده 7403783
1374 فیزیک کارشناسی اصولیان زهدیه 7403793
1374 فیزیک کارشناسی اکبرزاده عسگر 7403803
1374 فیزیک کارشناسی بسکابادی حجت اله 7403813
1374 فیزیک کارشناسی پهلوان راضیه 7403823
1374 فیزیک کارشناسی حسینی اکرم السادات 7403833
1374 فیزیک کارشناسی حکیمی مونا 7403843
1374 فیزیک کارشناسی دستاران سیامک 7403853
1374 فیزیک کارشناسی رحمتی نژاد علی 7403863
1374 فیزیک کارشناسی زرعی چیان مهدی 7403883

1 2 3 بعدی