دانش آموختگان دانشکده فیزیک ورودی سال 1373

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1373 فیزیک کارشناسی اردشیری لاجیمی حسن 7303173
1373 فیزیک کارشناسی اسدی احمدرضا 7303183
1373 فیزیک کارشناسی امجدی ندا 7303193
1373 فیزیک کارشناسی انیسی وجیهه 7303203
1373 فیزیک کارشناسی جوادی چتایی اکبر 7303223
1373 فیزیک کارشناسی چگینی زهرا 7303483
1373 فیزیک کارشناسی حسینی منیرسادات 7303493
1373 فیزیک کارشناسی درویش شیوا 7303243
1373 فیزیک کارشناسی رحمانی فهیمه 7303253
1373 فیزیک کارشناسی رشیدی مهناز 7303273

1 2 3 بعدی