دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1394

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1394 مهندسی شیمی-طراحی فرآیند کارشناسی ارشد احمدزاده علی 9400974
1394 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی/آموزش محور کارشناسی ارشد اصلان خانی اشکان 9401494
1394 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد امینی پناه اردلان 9401954
1394 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد بحرینی بروجنی امیر 9402374
1394 مهندسی مکانیک-سازه و بدنه خودرو/آموزش محور کارشناسی ارشد بیات الهه 9402714
1394 مهندسی شیمی-طراحی فرآیند کارشناسی ارشد پرنا مراد 9402824
1394 مهندسی سیستم های انرژی/آموزش محور کارشناسی ارشد جعفری نژاد میکائیل 9403444
1394 مهندسی مکانیک-ساخت وتولید/آموزش محور کارشناسی ارشد جعفریان نمینی شایان 9403474
1394 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی/آموزش محور کارشناسی ارشد حاجی حسن تهرانی مسعود 9403804
1394 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد حامدی محسن 9403904

1 2 3 ... 4 بعدی