دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1394

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1394 مهندسی مکانیک-سازه و بدنه خودرو/آموزش محور کارشناسی ارشد بیات الهه 9402714
1394 مهندسی سیستم های انرژی/آموزش محور کارشناسی ارشد جعفری نژاد میکائیل 9403444
1394 مهندسی مکانیک-ساخت وتولید/آموزش محور کارشناسی ارشد جعفریان نمینی شایان 9403474
1394 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد حامدی محسن 9403904
1394 مهندسی سیستم های انرژی کارشناسی ارشد حیدری تجدد دارا 9404584
1394 مهندسی شیمی-طراحی فرآیند/آموزش محور کارشناسی ارشد رضائی حسین 9405674
1394 مهندسی مکانیک-ساخت وتولید/آموزش محور کارشناسی ارشد سلیمانی پریسا 9406634
1394 مهندسی مکانیک-ساخت وتولید/آموزش محور کارشناسی ارشد سلیمی محمدحسین 9406684
1394 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی/آموزش محور کارشناسی ارشد غلامرضا امیر 9408944
1394 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد غیاثی شادی 9408974

1 2 بعدی