دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1394

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1394 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد آل هوز متین 9401754
1394 مهندسی شیمی-طراحی فرآیند کارشناسی ارشد احمدزاده علی 9400974
1394 مهندسی مکانیک-ساخت وتولید کارشناسی ارشد اخلاقی هاشمی پور راضیه السادات 9401054
1394 مهندسی شیمی-طراحی فرآیند کارشناسی ارشد ادیب پرور الهه 9401074
1394 مهندسی سیستم های انرژی کارشناسی ارشد اسدی آبکنار نوید 9401244
1394 مهندسی مکانیک-طراحی سیستم های دینامیکی خودرو کارشناسی ارشد اسماعیل زاده عباس 9401304
1394 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی/آموزش محور کارشناسی ارشد اصلان خانی اشکان 9401494
1394 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد امینی پناه اردلان 9401954
1394 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد بابائی حمید 9402174
1394 مهندسی مکانیک-ساخت وتولید کارشناسی ارشد بابایی بویینی محمدرضا 9402194

1 2 3 ... 11 بعدی