دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد پورمحمدی راد مهدی 9201394
1392 مهندسی مکانیک-ساخت وتولید کارشناسی ارشد تقوی طبری احمدرضا 9201534
1392 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد توکلی فرزین 9201584
1392 مهندسی سیستم های انرژی کارشناسی ارشد تیموری آیدین 9201614
1392 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد جدی هرزنق حامد 9201664
1392 مهندسی مکانیک-ساخت وتولید کارشناسی ارشد جرجانی حامد 9201694
1392 مهندسی مکانیک-سیستم محرکه خودرو کارشناسی ارشد جعفری محمودآبادی محمدجواد 9201754
1392 مهندسی مکانیک-ساخت وتولید/آموزش محور کارشناسی ارشد جلیلی سجاد 9201814
1392 مهندسی سیستم های انرژی کارشناسی ارشد جورابلو محمدمهدی 9201864
1392 مهندسی سیستم های انرژی کارشناسی ارشد حاجیان حسین ابادی ایمان 9201934

قبلی 1 2 3 4 ... 13 بعدی