دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی مکانیک کارشناسی افضلی گروه حسین 9212663
1392 مهندسی مکانیک کارشناسی امیدی سیامک 9212813
1392 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی/آموزش محور کارشناسی ارشد امیدی راد رامین 9200714
1392 مهندسی مکانیک-سیستم محرکه خودرو کارشناسی ارشد امیر آبادی فراهانی محمدمهدی 9200734
1392 مهندسی مکانیک کارشناسی امیری محمدحسن 9212833
1392 مهندسی سیستم های انرژی کارشناسی ارشد امینی علیرضا 9200774
1392 مهندسی مکانیک-طراحی سیستمهای تعلیق،ترمزوفرمان خودرو کارشناسی ارشد انالوئی علی 9200794
1392 مهندسی سیستم های انرژی کارشناسی ارشد اکبرپورریحانی حامد 9200584
1392 مهندسی مکانیک کارشناسی اکراطالشیان آرمان 9212763
1392 مهندسی سیستم های انرژی کارشناسی ارشد ایزدی آملی نصرت اله 9200894

قبلی 1 2 3 ... 22 بعدی