دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی سیستم های انرژی کارشناسی ارشد ایزدی آملی نصرت اله 9200894
1392 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد باخدا حمیدرضا 9200964
1392 مهندسی مکانیک-طراحی سیستمهای تعلیق،ترمزوفرمان خودرو کارشناسی ارشد بذرکار محمد 9201044
1392 مهندسی سیستم های انرژی کارشناسی ارشد برخورداریان اوربل 9201084
1392 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد بشیروند سمیرا 9201104
1392 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد بهزادقویم لنگرودی محمد 9201184
1392 مهندسی مکانیک-ساخت وتولید کارشناسی ارشد بوذری حامد 9201154
1392 مهندسی سیستم های انرژی کارشناسی ارشد بیات رحمان 9201224
1392 مهندسی مکانیک-سازه و بدنه خودرو/آموزش محور کارشناسی ارشد پارسا میلاد 9201274
1392 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد پورعالی قوجه بگلو شهروز 9201384

قبلی 1 2 3 ... 13 بعدی