دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی مکانیک کارشناسی طاعتی زاده عرفان 9216313
1392 مهندسی مکانیک کارشناسی طوسی یاسمن سادات 9216363
1392 مهندسی مکانیک کارشناسی عالمی خندان ابوالفضل 9216403
1392 مهندسی مکانیک کارشناسی عباسی جواد 9216433
1392 مهندسی مکانیک کارشناسی عبدی محمد 9216493
1392 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد عزیزی سیاوش 9219784
1392 مهندسی مکانیک کارشناسی عسگری عرفان 9216553
1392 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی/آموزش محور کارشناسی ارشد عطارپور رشیدالدین 9204794
1392 مهندسی مکانیک کارشناسی علمی محمد 9216623
1392 مهندسی مکانیک-ساخت وتولید کارشناسی ارشد علی اکبری احمد 9204844

قبلی 1 ... 12 13 14 ... 22 بعدی