دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی مکانیک-ساخت وتولید کارشناسی ارشد ویسی بهمن 9207774
1392 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد کاسمی لنگرودی آرمین 9205594
1392 مهندسی سیستم های انرژی/آموزش محور کارشناسی ارشد کثیری سمانه 9205724
1392 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد کرامتی امین 9219904
1392 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد کریمی یان نغمه 9205834
1392 مهندسی مکانیک-سازه و بدنه خودرو کارشناسی ارشد کریمیان آرمین 9205854
1392 مهندسی مکانیک-ساخت وتولید کارشناسی ارشد کلاگر بهراد 9205874
1392 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد کلهرپور افشین 9205914
1392 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد کی منش رضا 9206004

قبلی 1 ... 11 12 13