دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد آیت اللهی محمد 9200864
1392 مهندسی سیستم های انرژی کارشناسی ارشد ابراهیمی آرمین 9200034
1392 مهندسی مکانیک-سیستم محرکه خودرو کارشناسی ارشد ابره دری مهدی 9200044
1392 مهندسی مکانیک-ساخت وتولید کارشناسی ارشد ابوالقاسمی امیرعلی 9200054
1392 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد اسدی فرهاد 9200294
1392 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی/آموزش محور کارشناسی ارشد امیدی راد رامین 9200714
1392 مهندسی مکانیک-سیستم محرکه خودرو کارشناسی ارشد امیر آبادی فراهانی محمدمهدی 9200734
1392 مهندسی سیستم های انرژی کارشناسی ارشد امینی علیرضا 9200774
1392 مهندسی مکانیک-طراحی سیستمهای تعلیق،ترمزوفرمان خودرو کارشناسی ارشد انالوئی علی 9200794
1392 مهندسی سیستم های انرژی کارشناسی ارشد اکبرپورریحانی حامد 9200584

1 2 3 ... 13 بعدی