دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد آیت اللهی محمد 9200864
1392 مهندسی سیستم های انرژی کارشناسی ارشد ابراهیمی آرمین 9200034
1392 مهندسی مکانیک کارشناسی ابراهیمی امیررضا 9212243
1392 مهندسی مکانیک-سیستم محرکه خودرو کارشناسی ارشد ابره دری مهدی 9200044
1392 مهندسی مکانیک-ساخت وتولید کارشناسی ارشد ابوالقاسمی امیرعلی 9200054
1392 مهندسی مکانیک کارشناسی احمدی علیرضا 9212413
1392 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد اسدی فرهاد 9200294
1392 مهندسی مکانیک کارشناسی افضلی گروه حسین 9212663
1392 مهندسی مکانیک کارشناسی امیدی سیامک 9212813
1392 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی/آموزش محور کارشناسی ارشد امیدی راد رامین 9200714

1 2 3 ... 20 بعدی