دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد آیت اللهی محمد 9200864
1392 مهندسی سیستم های انرژی کارشناسی ارشد ابراهیمی آرمین 9200034
1392 مهندسی مکانیک کارشناسی ابراهیمی امیررضا 9212243
1392 مهندسی مکانیک-سیستم محرکه خودرو کارشناسی ارشد ابره دری مهدی 9200044
1392 مهندسی مکانیک-ساخت وتولید کارشناسی ارشد ابوالقاسمی امیرعلی 9200054
1392 مهندسی مکانیک کارشناسی اجاقلو مصطفی 9212323
1392 مهندسی مکانیک کارشناسی احمدی علیرضا 9212413
1392 مهندسی مکانیک کارشناسی احمدی محمدرضا 9212443
1392 مهندسی مکانیک کارشناسی اردکانی سبحان 9220953
1392 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد اسدی فرهاد 9200294

1 2 3 ... 22 بعدی