دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1391

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1391 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد آتابائی علیرضا 9100114
1391 مهندسی مکانیک کارشناسی آزمایش محمدحسن 9113013
1391 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد آزموده محمدرضا 9100424
1391 مهندسی مکانیک-ساخت وتولید/آموزش محور کارشناسی ارشد آژ احمد 9100434
1391 مهندسی مکانیک-ساخت وتولید کارشناسی ارشد آهنگری مقداد 9101054
1391 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد ابراهیمی حسین 9100054
1391 مهندسی مکانیک کارشناسی ابراهیمی مجید 9112753
1391 مهندسی مکانیک-سیستم محرکه خودرو/آموزش محور کارشناسی ارشد ابراهیمی بسابی نیما 9100074
1391 مهندسی مکانیک کارشناسی ابوئی مهریزی شهاب الدین 9112813
1391 مهندسی مکانیک کارشناسی احمدلو احمد 9112853

1 2 3 ... 27 بعدی