دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1390

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1390 مهندسی مکانیک کارشناسی آذری محمود 9010383
1390 مهندسی مکانیک کارشناسی آقائی ساناز 9010643
1390 مهندسی مکانیک کارشناسی آقاکریمی عباس 9010653
1390 مهندسی مکاترونیک کارشناسی ارشد آمره بزچلوئی محمد 9000894
1390 مهندسی مکانیک کارشناسی ابوفاضلی نیما 9010263
1390 مهندسی مکانیک کارشناسی احمدخانی علی 9010293
1390 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد احمدی صابر 9000284
1390 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد احمدی زهرا 9000254
1390 مهندسی مکانیک کارشناسی احمدی مسعود 9010323
1390 مهندسی مکاترونیک کارشناسی ارشد احمدی سامان 9022544

1 2 3 ... 33 بعدی