دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1388

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1388 مهندسی مکانیک کارشناسی آذری خواه پوریا 8813713
1388 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد آردالی امین 8802614
1388 مهندسی مکانیک-طراحی سیستمهای تعلیق،ترمزوفرمان خودرو کارشناسی ارشد آقازیارتی فراهانی هادی 8802894
1388 مهندسی مکانیک-سازه و بدنه خودرو کارشناسی ارشد آگاهی مطلق نیما 8802234
1388 مهندسی مکانیک دکتری تخصیصی ابراهیمی مسعود 8807806
1388 مهندسی مکانیک کارشناسی ابن الرسول حوریه سادات 8819413
1388 مهندسی مکانیک-ساخت وتولید/آموزش محور کارشناسی ارشد ابوالحسنی خواجه علیرضا 8802534
1388 مهندسی مکانیک کارشناسی اخوان آرش 8819223
1388 مهندسی مکانیک-ساخت وتولید کارشناسی ارشد ادبی فیروزجائی محمدعلی 8802844
1388 مهندسی مکانیک کارشناسی ارباب خواه همایون 8813543

1 2 3 ... 30 بعدی