دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1387

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1387 مهندسی مکانیک-ساخت وتولید کارشناسی ارشد آخوندزاده محمد 8706154
1387 مهندسی مکانیک کارشناسی آذرنوش مصطفی 8705823
1387 مهندسی مکانیک کارشناسی آقابالی فاطمه 8703763
1387 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد ابحر حسام 8702774
1387 مهندسی مکانیک-ساخت وتولید کارشناسی ارشد ابراهیم زاده دیزجی حمیدرضا 8702314
1387 مهندسی مکانیک دکتری تخصیصی ابطحی مهدی 8700526
1387 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد ابوالقاسمی بیزکی مهران 8703164
1387 مهندسی مکانیک کارشناسی احمدپور محمد 8703723
1387 مهندسی مکانیک-ساخت وتولید کارشناسی ارشد احمدنیافیض آبادی مسعود 8703264
1387 مهندسی مکانیک کارشناسی احمدی فر احمد 8705123

1 2 3 ... 26 بعدی