دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1386

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1386 مهندسی مکانیک کارشناسی آتابائی علیرضا 8610773
1386 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد آزادی حسین 8605094
1386 مهندسی مکانیک کارشناسی آزمند یاسین 8610573
1386 مهندسی مکانیک کارشناسی آقاامینی ها محمدحسن 8611453
1386 مهندسی مکانیک-طراحی سیستمهای تعلیق،ترمزوفرمان خودرو کارشناسی ارشد آقامحمدی مرتضی 8604104
1386 مهندسی مکانیک کارشناسی آقایی محمد 8611133
1386 مهندسی مکاترونیک کارشناسی ارشد ابراهیمی الهام 8604474
1386 مهندسی مکانیک کارشناسی ابراهیمی سیاوش 8610713
1386 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات دکتری تخصیصی ابراهیمی نژاد رفسنجانی سلمان 8605676
1386 مهندسی مکانیک کارشناسی احسانی آملی محمد 8611233

1 2 3 ... 28 بعدی