دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1385

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1385 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد آخوندی امیر 8500144
1385 مهندسی مکانیک کارشناسی آذری برزندیق آریا 8506553
1385 مهندسی مکانیک-سازه و بدنه خودرو کارشناسی ارشد آزادی محمد 8500244
1385 مهندسی سیستم های انرژی کارشناسی ارشد آقابگلو علیرضا 8514974
1385 مهندسی سیستم های انرژی کارشناسی ارشد آقاحسینی سیدعلی 8514324
1385 مهندسی سیستم های انرژی کارشناسی ارشد آقایاری بهنام 8515014
1385 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد ابراهیم مهسا 8511984
1385 مهندسی مکانیک کارشناسی ابراهیم زاده علی اکبر 8506383
1385 مهندسی مکانیک کارشناسی ابراهیمی تیرتاشی علی 8506393
1385 مهندسی مکاترونیک کارشناسی ارشد ابوسعیدان احسان 8512174

1 2 3 ... 31 بعدی