دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1384

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1384 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی آخوندی محمد 8414403
1384 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی آمره بزچلوئی محمد 8406583
1384 مهندسی مکانیک-ساخت وتولید کارشناسی ارشد آهنگردارابی حامد 8402374
1384 مهندسی مکانیک-ساخت وتولید کارشناسی ارشد ابراهیمی سیدحمید 8400644
1384 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی ابراهیمی مهدی 8406123
1384 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی ابراهیمی بیدهندی مهسا 8406133
1384 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد ابطحی مهدی 8402944
1384 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد احسانی شاهو 8411764
1384 مهندسی سیستم های انرژی کارشناسی ارشد احمدی لنا 8412394
1384 مهندسی سیستم های انرژی کارشناسی ارشد اخلاقی ریابی امین الله 8401494

1 2 3 ... 25 بعدی